ക്ലാസ്സ്‌ ടീച്ചറെ സ്കൂളിൽ വച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ 16കാരൻ | Thats my boy movie explained in malayalam | - Pk Youtube
ക്ലാസ്സ്‌ ടീച്ചറെ സ്കൂളിൽ വച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ 16കാരൻ | Thats my boy movie explained in malayalam |
10 months ago Views :31

Abdullah Zafar
ക്ലാസ്സ്‌ ടീച്ചറെ സ്കൂളിൽ വച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ 16കാരൻ | Thats my boy movie explained in malayalam |

Our telegram :
https://t.me/movietalesmalayalam

Subscribe our secondary channel : https://youtube.com/channel/UC_AEBPFsQgUfP0AurohSFMA


* FAIR-USE COPYRIGHT DISCLAIMER *

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, commenting, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. -This video has no negative impact on the original works (It would actually be positive for them) -This video is also for teaching purposes. -It is not trans-formative in nature. -I only used bits and pieces of videos to get the point across where necessary. We make these videos with the intention of educating others in a motivational/inspirational form. We do not own the clips and music we use in most cases. Our understanding is that it is in correlation to Fair Right Use, however given that it is open to interpretation, if any owners of the content clips would like us to remove the video, we have no problem with that and will do so as fast as possible. Please sent a mail on mrcinephile250@gmail.com if you have any concerns.

We believe these videos are fair use because:

They are trans-formative in a positive sense, we take clips from various sources to help create an atmospheric feeling that will help people in hard situations in their life. We also do not wish to use the heart of any piece of work that would perhaps decrease the market value of the original content, if anything we hope to promote the content so that people can reach out subsequently increase the market value.

#movietalesmalayalam
#malayalammovieexplanation
#malayalammoviereview